Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 02.08.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 1 sierpnia 2017 r.
Pan Krzysztof Zwierzyński  z Jeziórka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat  wykazał się dużą wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 13.07.2017 r.

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor (1 etat) – Wydział Komunikacji i Transportu

             
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Krzysztof Zwierzyński

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie min. średnie,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) min. 5 lat stażu pracy,
6)  doświadczenie min. 6 miesięcy przy realizacji zadań z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego,
7) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
8) znajomość przepisów KPA, przepisów z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego oraz przepis dotyczących rejestracji pojazdów i praw jazdy,
9) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
10) umiejętność redagowania pism urzędowych.
2. Wymagania dodatkowe:
1) dobra organizacja pracy i zaangażowanie.
 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie archiwum zakładowego,
2) wykonywanie zadań archiwisty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3)porządkowanie przechowywanych dokumentów przyjętych w latach wcześniejszych,
4)przeprowadzanie kontroli zbirów archiwalnych i prowadzenie kwerend archiwalnych.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokumenty poświadczające wymagany staż i wymagane doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
6) oświadczenie o znajomości przepisów KPA, przepisów o archiwizacji, przepisów z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy oraz umiejętności redagowania pism urzędowych,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w trakcie procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 11 lipca 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydz. KTR” Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
(2017-07-04)
Udostępnił:
Wojciech Zmysłowski
(2017-07-04 10:10:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-08-08 08:26:34)