Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, 13.09.2017 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru
 
Informujemy, że na ww. stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Do Starostwa Powiatowego w Piasecznie nie wpłynęła żadna oferta pracy spełanijąca wymagania formalne umieszczone w ogłoszeniu o w/w naborze.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie o kierunku geodezji i kartografii : wyższe lub średnie,
e) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii, 
f) w przypadku wykształcenia wyższego min. 3 lata stażu pracy w zakresie prac wykonawstwa geodezyjnego tj. pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne oraz w zakresie opracowań prawnych.
g) w przypadku wykształcenia średniego min. 5 lat stażu pracy w zakresie prac wykonawstwa geodezyjnego tj. pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne oraz w zakresie opracowań prawnych,
h) uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli dokumentów geodezyjnych i kartograficznych przed przyjęciem do pzgik, w zakresie przepisów prawa, standardów technicznych i organizacyjnych, osiąganych dokładności i kompletności,
b) wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia operatów technicznych do materiałów pzgik,
c) przeprowadzanie kontroli informatycznej opracowań numerycznych prac geodezyjnych i kartograficznych,
d) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pisma,
e)  współuczestniczenie w komisyjnych odbiorach prac geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez Wydział,
f) przygotowywanie warunków technicznych wykonywania nietypowych prac geodezyjnych i kartograficznych,
g) udział w komisjach powoływanych przez starostę, związanych z wyłączeniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kserokopia dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) kserokopia wymaganych uprawnień zawodowych
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie lub dokument poświadczający dobrą znajomość przepisów w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w czasie trwania procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Geodezji i Katastru”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-07-04 14:37:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-09-18 15:18:58)