Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 23.10.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 21 października 2017 r. Pani Joanna Trendak z Warszawy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Piaseczno, dnia 02.10.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 października 2017 r. Pani Natalia Gębura z Bród.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (Ewidencja) w Wydziale Geodezji i Katastru

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

lp.  Nazwisko i Imię
1. GALBARCZYK WIOLETA
2. GĘBURA NATALIA
3. LENARCIK JULITA
4. LUBIAK JUSTYNA
5. TRENDAK JOANNA


ARKADIUSZ STRZYŻEWSKI
Wicestarosta Piaseczyński

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe o kierunku geodezji i kartografii,
e) dobra znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
f) znajomość oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna),
g) staż pracy min. 6 miesięcy.

2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) aktualizowanie bazy ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dane wynikające z opracowań przyjętych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz dokumentów stanowiących podstawę wprowadzania zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków,
b) współdziałanie z innymi działami w zakresie usuwania rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
c) udostępnianie danych bazy ewidencji gruntów i budynków, w szczególności wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
d) udzielanie informacji w formie pism z zakresem ewidencji gruntów i budynków,
e) sporządzanie wykazów i zestawień dotyczących wprowadzonych zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków.

3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) oświadczenie o znajomości oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie lub dokument poświadczający dobrą znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w czasie trwania procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ( Ewidencja ) w Wydziale Geodezji i Katastru”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-07-21 15:24:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-10-25 10:49:48)