Podinspektor - 1 etat - Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 02.10.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 1 października 2017 r. Pan Damian Matyjasiak z Kawęczyna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat  wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 05.09.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1. Damian Matyjasiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor – 1 etat - Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa  w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe o kierunku Administracja publiczna lub Logistyka,
d) znajomość: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Prawo budowlane,
e) min. 6 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z realizacją inwestycji drogowych i kubaturowych,
f) prawo jazdy kat. B i C,
g) znajomość systemu EZD.

2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie i przygotowywanie inwestycji do realizacji,
b) kontrola i nadzór inwestycji, także pod względem rzeczowo-finansowym,
c) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych  przewidzianych w budżecie,
d) analiza kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
e) opracowywanie harmonogramu realizacji inwestycji,
f) udział w czynnościach związanych z procedurą Zamówień Publicznych, w tym uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, weryfikacja ofert oraz opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia,
g) sporządzanie sprawozdań,
h) redagowanie pism, umów, wniosków i innej korespondencji wydziałowej.
   
3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopię dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) dokument lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy,
f) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie prawa jazdy kat. B i C,
g) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o znajomości: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o drogach publicznych, ustawy ochronie środowiska oraz systemu EZD,
i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy podczas trwania naboru i po jego zakończeniu - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 23.08.2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydz. IRD. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski                                        

 

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-08-08 15:58:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-10-04 09:54:29)