Podinspektor (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem
 
Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w  Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.  
Na w/w  stanowisko  Podinspektora została zatrudniona od dnia 11.09.2017 r. Pani Małgorzata Gielecińska z Kędzierówki.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem
              
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Nazwisko i Imię
1. GIELECIŃSKA  MAŁGORZATA
 

ARKADIUSZ STRZYŻEWSKI
Wicestarosta Piaseczyński
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
Podinspektora (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem 
w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe II stopnia,
e) min. 6 m-cy  stażu pracy w administracji samorządowej,
f) umiejętność obsługi komputera  w zakresie programów Word, Excel,
g) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, specustawy drogowej,
h) umiejętność stosowania prawa w praktyce i weryfikacji operatów szacunkowych,
i) umiejętność obsługi programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) gospodarowanie i administrowanie nieruchomościami Powiatu Piaseczyńskiego, ubezpieczanie nieruchomości, przygotowywanie deklaracji podatkowych,
b) występowanie do Rady Powiatu o wydanie zgody na sprzedaż za obniżoną cenę, nieodpłatne oddanie w użytkowanie wieczyste, nieekwiwalentne zmiany, obciążanie nieruchomości,
c) gospodarowanie i administrowanie mieniem powiatu,
d) organizowanie przetargów na zbycie, wydzierżawienie, wynajem lub zamiany w trybie bezprzetargowym,
e) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
f) realizowanie uchwał Rady Powiatu w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy,
e) dokument lub oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word i Excel,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o znajomości ustaw :  o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, specustawy drogowej, 
i) oświadczenie o umiejętności pracy w systemie EZD,
j) oświadczenie o umiejętności weryfikacji operatów szacunkowych i  stosowania prawa w praktyce,
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902.).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w WGM. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-08-11 18:17:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-09-13 14:23:02)