Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 06.11.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Na w/w stanowisko zostały zatrudnione od dnia 1 listopada 2017 r.
Pani Ilona Makuch z Gruszczyna oraz Pani Dorota Jurgiel z Józefosławia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 02.10.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor – Wydział Geodezji i Katastru (2 etaty)


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1.  Dorota Jurgiel
2.  Ilona Makuch
3.  Joanna Sztyber

Wicestarosta Piaseczyński
Arkadiusz Strzyżewski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY


PODINSPEKTOR (2 etaty)
w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie  średnie geodezyjne lub wyższe: geodezyjne, administracyjne lub organizacja i zarządzanie,
e) znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
f)  znajomość oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
g) w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy min. 6 miesięcy, w przypadku wykształcenia średniego   staż pracy min. 3 lata.

2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) aktualizowanie bazy  ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dane wynikające z opracowań przyjętych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz dokumentów stanowiących podstawę wprowadzania  zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków,
b) współdziałanie z innymi działami w zakresie usuwania rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
c) udostępnianie danych bazy ewidencji gruntów i budynków, w szczególności wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
d) udzielanie informacji w formie pism z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
e) sporządzanie wykazów i zestawień dotyczących wprowadzonych zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków.

3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) oświadczenie o znajomości oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie lub dokument poświadczający dobrą znajomość przepisów w ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w czasie trwania procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 22 września 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-09-08 10:59:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-11-08 15:14:42)