Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.10.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Finansowym

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 3 października 2017 r. Pan Paweł Wołoszczuk z Jazgarzewa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat  wykazał się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor  (1 etat) – Wydział Finansowy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1.   Mirosława Torobińska
2.   Paweł Wołoszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie  wyższe ekonomiczne,
4) min. 1 rok stażu pracy w zakresie rachunkowości budżetowej,
5) umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office),
6) znajomość ustaw o: samorządzie powiatowym, finansach publicznych, podatku od towarów i usług oraz KPA.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość programu info-system księgowość budżetowa,
2) dobra organizacja pracy.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie obrotu środków pieniężnych,
2) wystawianie faktur sprzedaży,
3) potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
4) rozliczanie i księgowanie należności Powiatu i Skarbu Państwa,
5) wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych,
6) przygotowywanie korespondencji dotyczących w/w zagadnień.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy,
5) oświadczenie poświadczające znajomość ustaw o: samorządzie powiatowym, finansach publicznych, podatku od towarów i usług oraz KPA,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu -  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2016 r. poz. 922) .

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 26  września 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-09-12 14:16:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-10-09 11:30:47)