Podinspektor (1 etat) w Biurze Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 06.11.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Biurze Zarządzania Dokumentacją


Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 listopada 2017 r. Pani Jolanta Lewandowska z Siedlisk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 17.10.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor w Biurze Zarządzania Dokumentacją

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i Nazwisko
1.  Jolanta Lewandowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Biurze Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
c) wykształcenie o profilu archiwalnym : średnie, wyższe, podyplomowe lub wykształcenie min. średnie i kurs kancelaryjno-archiwalny,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) min.3-letni staż pracy w administracji publicznej,
f) doświadczenie w pracy kancelaryjno-archiwalnej,
g) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego,
h) bardzo dobra znajomość przepisów archiwalno-kancelaryjnych.

2) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie archiwum zakładowego,
b) wykonywanie zadań archiwisty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
c) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
d) porządkowanie przechowywanych dokumentów przyjętych w latach wcześniejszych w stanie niezgodnym z w/w instrukcją,
e) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
f) prowadzenie kwerend archiwalnych,
g) inicjowanie i prowadzenie brakowania dokumentacji archiwalnej, udział w pracach komisji powoływanych w celu brakowania,
h) przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do właściwego archiwum państwowego oraz udział w ich przekazywaniu,
i) prowadzenie sprawozdawczości dot. stanu powierzonej dokumentacji zakładowej, sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu powierzonych spraw.

3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV), list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) dokument lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy oraz doświadczenie w pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydata,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe,
f) oświadczenie o bardzo dobrej znajomości przepisów archiwalno-kancelaryjnych,
g) oświadczenie o biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie  pakietu biurowego,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu zgodnie ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) .

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14,  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Zarządzania Dokumentacją w terminie do dnia  5 października 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-09-21 11:46:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-11-08 14:35:20)