Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 6.12.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Organizacyjnym

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 01.12. 2017 r.
Pani Magdalena Frej z Krupiej Wólki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 06.11.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Organizacyjnym

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 01.11. 2017 r. Pani Iwona Kurowska z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 17.10.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor (2 etaty) – Wydział Organizacyjn
y

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1.   Magdalena Frej
2.   Anna Gostkowska
3.   Iwona Kurowska
4.   Marta Marecka
5.   Grzegorz Marecki

WICESTAROSTA PIASECZYŃSKI
Arkadiusz Strzyżewski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) wykształcenie min. średnie,
4) co najmniej 3-letni staż pracy, w tym min. 6 miesięcy pracy w administracji rządowej lub samorządowej,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6) znajomość obsługi pakietu MS Office,
7) umiejętność obsługi Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
8) wiedza nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego : ustawy o pracownikach samorządowych, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie, KPA, Instrukcji Kancelaryjnej,
9) umiejętność redagowania pism urzędowych.

2.  Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
2) umiejętność pracy warunkach stresujących,
3) prawo jazdy kat. B.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej do urzędu,
2) dystrybucja dokumentów wewnątrz urzędu,
3) właściwa dekretacja pism,
4) dbanie o właściwy obieg dokumentów,
5) prowadzenie punktu informacyjno-kancelaryjnego,
6) archiwizowanie dokumentów kancelaryjnych,
7) przygotowywanie pism urzędowych,
8) wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem Wydziału Organizacyjnego.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) dokument lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy,
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
6) oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość obsługi pakietu MS Office,
7) oświadczenie potwierdzające umiejętność: obsługi systemu EZD i redagowania pism urzędowych,
8) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę  nt. ustawy o pracownikach samorządowych, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie, KPA, Instrukcji Kancelaryjnej,
9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 5 października 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora  (2 etaty) – w Wydziale ORG". Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-09-21 12:04:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-12-07 10:16:36)