Specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 6.12.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. CHYLICZKOWSKA 14

Specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Specjalisty w Biurze Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Na w/w  stanowisko  Specjalisty została zatrudniona od dnia 01.12.2017 r. Pani Jolanta Czajkowska z Warszawy.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 30.10.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy  do następnego etapu naboru zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1. Anita Chomik
2. Jolanta Czajkowska

Katarzyna Paprocka
Członek Zarządu

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie,
2) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) obywatelstwo polskie,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) znajomość obsługi pakietu MS Office,
6) znajomość i umiejętność praktycznego stosowania;
- Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- Ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
- podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego: Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
7) umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
8) umiejętność redagowania pism urzędowych,
9) min. 12 miesięcy pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w tym min. 6 miesięcy pracy w wydziale/zespole/jednostce samorządowej prowadzącej kontrole wewnętrzne,       
10) dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, wysoka kultura osobista,
11) min. 5 lat stażu pracy.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:
1) przygotowywanie i prowadzenie korespondencji w sprawach z zakresu udzielania informacji publicznej,
2) prowadzenie rejestrów z zakresu udzielanej informacji publicznej,
3) prowadzenie rejestrów i sprawozdawczości dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej,
4) redagowanie protokołów kontroli wewnętrznej,
5) przygotowanie pism i wstąpień w ramach prowadzonych kontroli,
6) wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań Biura Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie

3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość obsługi pakietu MS Office,
6) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego: Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
7) oświadczenie kandydata, że jest osobą dyspozycyjną, posiada umiejętność: redagowania pism urzędowych, pracy w sytuacjach stresujących i bardzo dobrej organizacji pracy,
8) oświadczenie kandydata, że zna system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
9) dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego  wymagane doświadczenie i staż pracy.
10) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 902).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Specjalisty występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 19 października 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty w Biurze Kontroli Wewnętrznej”.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-10-05 11:38:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-12-07 09:33:42)