Inspektor (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 6.12.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. CHYLICZKOWSKA 14

Inspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.  
Na w/w stanowisko Inspektora został zatrudniony od dnia 01.12.2017 r. Pan Piotr Czubała z Warszawy.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe magisterskie,
e) min. 3 lata  stażu pracy, w tym min. 1 rok stażu pracy  w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie ustalania odszkodowań  lub gospodarowania nieruchomościami,
f) umiejętność obsługi komputera  w zakresie programów Word, Excel, Kataster OnLine,
g) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD),
h) znajomość ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, specustawy drogowej,
i) umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych oraz stosowania prawa w praktyce.

2) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) analizowanie, kompletowanie i weryfikowanie dokumentów,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalania odszkodowań,
c) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
d) organizowanie rozpraw administracyjnych, planowanie i współuczestniczenie w spotkaniach ze stronami postępowania,
e) przygotowywanie ugód administracyjnych w prowadzonych postępowaniach,
f) przygotowanie dokumentacji i wniosków do sądu dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające  wymagany staż pracy,
e) oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word, Excel, Kataster OnLine,
f) oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie EZD,  
g) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o znajomości ustaw:  o gospodarce nieruchomościami, samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, specustawy drogowej,
j) oświadczenie o umiejętności weryfikacji operatów szacunkowych i stosowaniu prawa w praktyce  
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 24 października 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora (1 etat)  w WGM”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-10-10 11:28:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-12-07 10:03:04)