Podinspektor (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 6.12.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego w Piasecznie nie wpłynęła żadna aplikacja, która spełniałaby wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe,
e) min. 6 m-cy stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie ustalania odszkodowań lub gospodarowania nieruchomościami,
f) umiejętność obsługi komputera  w zakresie programów Word, Excel, Kataster OnLine,
g) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD),
h) znajomość ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, specustawy drogowej,
i) umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych oraz stosowania prawa w praktyce.


2) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) analizowanie, kompletowanie i weryfikowanie dokumentów,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalania odszkodowań,
c) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
d) organizowanie rozpraw administracyjnych, planowanie i współuczestniczenie w spotkaniach ze stronami postępowania,
e) przygotowywanie ugód administracyjnych w prowadzonych postępowaniach,
f) przygotowanie dokumentacji i wniosków do sądu dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające  wymagany staż pracy,
e) oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word, Excel, Kataster OnLine,
f) oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie EZD,  
g) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o znajomości ustaw:  o gospodarce nieruchomościami, samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, specustawy drogowej,
j) oświadczenie o umiejętności weryfikacji operatów szacunkowych i stosowaniu prawa w praktyce  
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie,  ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (1 etat)  w WGM”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe,
e) min. 6 m-cy stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie ustalania odszkodowań lub gospodarowania nieruchomościami,
f) umiejętność obsługi komputera  w zakresie programów Word, Excel, Kataster OnLine,
g) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD),
h) znajomość ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, specustawy drogowej,
i) umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych oraz stosowania prawa w praktyce.

2) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) analizowanie, kompletowanie i weryfikowanie dokumentów,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalania odszkodowań,
c) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
d) organizowanie rozpraw administracyjnych, planowanie i współuczestniczenie w spotkaniach ze stronami postępowania,
e) przygotowywanie ugód administracyjnych w prowadzonych postępowaniach,
f) przygotowanie dokumentacji i wniosków do sądu dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające  wymagany staż pracy,
e) oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word, Excel, Kataster OnLine,
f) oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie EZD,  
g) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o znajomości ustaw:  o gospodarce nieruchomościami, samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, specustawy drogowej,
j) oświadczenie o umiejętności weryfikacji operatów szacunkowych i stosowaniu prawa w praktyce  
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 26 października 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (1 etat)  w WGM”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-10-11 13:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-12-07 11:55:16)