Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 6.12.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 grudnia 2017 r.:
Pani Katarzyna Walczyńska z Zalesia Górnego.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 13.11.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.    Nazwisko i Imię
1.    Katarzyna Walczyńska

z up. Starosty
Maciej Michalski
Sekretarz Powiatu

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie min. średnie,
4) w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest min. 3 letni staż pracy,
5) min. 6 miesięcy doświadczenia w pracy w zakresie zadań komunikacji i transportu,
6) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
7) doświadczenie w  pracy w administracji samorządowej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) odpowiedzialność, sumienność, duża kultura osobista,
2) dobra organizacji czasu pracy.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przyjmowanie wniosków o wydanie/wymianę prawa jazdy,
2) wydawanie praw jazdy,
3) wprowadzanie danych do systemu informatycznego „Kierowca”,
4) wydawanie świadectw kwalifikacji,
5) wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
6) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
7) kierowanie kierowców na sprawdzenie kwalifikacji.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokument poświadczający wymagane doświadczenie  w pracy,
5) przypadku wykształcenia średniego dokument poświadczający wymagany staż w pracy,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922) .

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 8 listopada 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydz. KTR”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-10-25 08:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-12-07 12:03:17)