Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informuję, że zakończono procedurę naboru na ww. stanowisko. Do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Katarzyna Jędral zamieszkała w Wągrodnie.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na stanowisku Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Jędral wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 22.02.2018 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat ) – Wydział Komunikacji i Transportu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.   Nazwisko i Imię
1     Jędral Katarzyna
2     Śliwiński Błażej

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie min. średnie,
4) w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy,
5) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz CEPIK 2.0
6) doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie min. 1 rok przy wykonywaniu zadań z zakresu rejestracji pojazdów,
2) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
3) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rejestracja pojazdów tymczasowa i stała, wydawanie dowodów rejestracyjnych,
2) informowanie interesantów o trybie i sposobie załatwiania spraw,
3) skreślanie z ewidencji ubytych pojazdów,
4) wzywanie właścicieli pojazdów do złożenia stosownych wyjaśnień, zwrotu pobranych tablic rejestracyjnych lub dokumentów,
5) wydawanie pozwoleń czasowych i tablic tymczasowych na wniosek właściciela pojazdu,
6) wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,
7) dokonywanie zmian w odpowiednich dokumentach, w przypadku zmiany właściciela lub istotnych cech pojazdu.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokument poświadczający wymagany  staż i doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie poświadczające umiejętność obsługi komputera w wymaganym zakresie,
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,  
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 15  lutego  2018 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Wydz. KTR” Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski  

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
(2018-01-31)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-31 14:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-03-19 13:59:25)