Kierownik sekcji - pielęgniarka oddziałowa (1 etat) w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK SEKCJI – PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA (1 ETAT)

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo,
e) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
f) staż pracy minimum 5 lat na stanowisku pielęgniarki.

2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,
b) prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych zadań,
c) ustalanie harmonogramu pracy, rozliczanie czasu pracy pracowników itp.,
d) przeprowadzanie instruktażu i szkoleń pracowników w sekcji,
e) nadzór nad ustalaniem i realizacją kompleksowej, całodobowej opieki nad mieszkańcami zgodnie z obowiązującymi standardami.

3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kserokopia dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
d) kserokopia prawa wykonywania zawodu,
e) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
f) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o znajomości przepisów ustawy  o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz.922).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku kierownika sekcji – pielęgniarki oddziałowej występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu  przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 w terminie do dnia 26 marca 2018 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika sekcji – pielęgniarki oddziałowej (1 etat)”. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej  w Górze Kalwarii po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1.

Dyrektor
Dorota Pyszyńska 

Wytworzył:
Dorota Pyszyńska, dyr. DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-03-08 14:40:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-03-08 14:43:02)