Plan pracy Rady Powiatu

PLAN PRACY
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA 2020 ROK

L.p. Treść zadania Termin realizacji
1. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2020 I kwartał
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Piaseczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2020 I kwartał
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami i informacją z działalności w roku 2019 służb, inspekcji i straży podległych powiatowi piaseczyńskiemu oraz jednostek organizacyjnych powiatu zobowiązanych na podstawie przepisów prawa do złożenia sprawozdań I kwartał
4. Wysłuchanie sprawozdania dotyczącego analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poniesionych w 2019 roku I kwartał
5. Stan przygotowania szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński do rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 I kwartał
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2019 rok I kwartał
7. Informacja o ochronie zdrowia w powiecie - Szpital św. Anny w Piasecznie II kwartał
8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2019 oraz podjęcie przez Radę Powiatu decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, w tym: przyjęcie informacji dotyczącej mienia powiatu według stanu na dzień 31.12.2019 r. II kwartał
9. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu na temat realizacji planowanych działań związanych z zagospodarowaniem mienia będącego własnością Powiatu Piaseczyńskiego - Realizacja umów dzierżawy II kwartał
10. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 i omówienie działań na rok 2020 II kwartał
11. Przyjęcie raportu o stanie powiatu II kwartał
12. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu na temat założeń do polityki społecznej Powiatu Piaseczyńskiego oraz polityki w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia III kwartał
13. Przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. III kwartał
14. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych III kwartał
15. Przyjęcie informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Piaseczyńskiego IV kwartał
17. Prace nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwalenie budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2021 IV kwartał
18. Inne bieżące tematy kierowane przez Zarząd Powiatu lub grupę radnych a wymagające rozpatrzenia przez Radę Powiatu cały rok 2020

 

Wytworzył:
Włodzimierz Rasiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2019-03-11 13:40:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-02-20 12:33:37)