Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

KARTA USŁUGI

Wydanie dziennika budowy/rozbiórki
 
Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w związku z  § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz.953 ze zm.)
 
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek jest rejestrowany przez pracownika kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.                
 
Wymagane dokumenty:
1. pdf wniosek o wydanie dziennika W związku z wprowadzanymi zmianami nowy wniosek będzie dostępny od 19.02
2. nowy egzemplarz dziennika budowy
 
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
- opłata od pełnomocnictwa - 17 zł
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 3 dni od wpływu wniosku, bądź dnia, w którym decyzja stała się wykonalna lub nastąpiło przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy - Prawo budowlane.
 
Dodatkowe informacje:
Inwestor może zasięgnąć informacji w sprawie u pracownika kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.
 
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 12:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-02-17 09:32:59)