Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

KARTA USŁUGI:
 
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
 
Podstawa prawna:
Art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Sprawa kończy się wydaniem decyzji, która jest wysyłana za pośrednictwem poczty. 
 
Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej, o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej zawierający:
- dane dotyczące nieruchomości z podaniem powierzchni, oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z ewidencji gruntów i budynków, 
- określenie rodzaju prac wynikających z art. 124 ust. 1 u. g. n., do realizacji których nieruchomość jest niezbędna,
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków,
- podanie wymiarów strefy bezpieczeństwa przewodu oraz rodzaju ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości w tej strefie 
- inne okoliczności istotne w sprawie.
pdf wniosek do pobrania
2. dokumentacja z rokowań przeprowadzonych przez upoważnionego przedstawiciela inwestora z właścicielem o wyrażenie zgody na udostępnienie przedmiotowej nieruchomości w celu wykonania prac,
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4. odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów, (jeżeli nie ma takich dokumentów - zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów),
5. wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
6. mapa do celów projektowych z jednoznacznie zaznaczonymi:
- granicami przedmiotowej działki ewidencyjnej 
- przebiegiem planowanej inwestycji
- zasięgiem strefy bezpieczeństwa przewodu 
7. odpis z KRS dotyczący inwestora
8. upoważnienie do reprezentowania inwestora przed organami administracji publicznej w postępowaniach w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – w szczególności do składania wniosków i odbioru decyzji administracyjnych (ciąg pełnomocnictw).  
 
Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej. 
 
Czas rozpatrywania sprawy:
Według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego:
- jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania,
- dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-20 14:51:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-09-19 15:05:51)