Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości powiatu piaseczyńskiego

 
KARTA USŁUGI
 
Zawieranie, dokonywanie zamian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów Powiatu Piaseczyńskiego
 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Sprawa kończy się zawarciem umowy, w przypadku braku możliwości zawarcia umowy pismem.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydzierżawienie/najem/użyczenie gruntu. We wniosku należy wskazać:
- oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków, położenie, 
- wnioskowaną powierzchnię gruntu (w przypadku części nieruchomości załącznik graficzny), 
- proponowany sposób zagospodarowania.
 
Załączniki:
- odbitka z zasadniczej mapy miasta z określonymi granicami wnioskowanego terenu. Odbitkę z mapy można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 20.
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną - wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 
W przypadku zamiaru rozwiązania lub zmiany umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.
 
Opłaty:
Brak
 
Czas załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. 
 
Tryb odwoławczy:
Brak
 
Dodatkowe informacje:
W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy).
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.
W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy).
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-20 14:59:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-07-21 11:46:45)