Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

KARTA USŁUGI
 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
 
Wymagane  dokumenty: 
Wniosek podpisany przez wszystkie uprawnione strony 
doc wniosek do pobrania
 
Do wniosku należy dołączyć:
a) Odpis księgi wieczystej dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
b) Odpis księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej (dotyczy właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego).
c) Dokumenty potwierdzające następstwo prawne (w szczególności postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).
d) Aktualny odpis z KRS-u (dotyczy osób prawnych).
f) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.
 
Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556).
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.
Opłatę należy wnieść na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
 
Czas rozpatrywania sprawy:
Według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie można złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 lub drogą pocztową na adres: 
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
 
Informacje dodatkowe: 
Przekształcenie przysługuje:
- osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005 r.) były użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym,
- osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym,
- spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym.
 
W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenie występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 2 ustawy) "Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 kc stosuje się odpowiednio." Art. 199 kc stanowi, że " Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli." Nie ma więc możliwości wydawania odrębnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych udziałów. Przekształceniu w prawo własności podlega użytkowanie wieczyste jako całość, nigdy zaś pojedynczy udział w prawie użytkowania wieczystego z pominięciem pozostałych udziałów w tym prawie.
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 11:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-09-23 09:15:59)