Nieodpłatne przeniesienie na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania

KARTA USŁUGI
 
Nieodpłatne przeniesienie na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania
 
Podstawa prawna:
Art. 118 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r., poz. 299, 303)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Sprawa kończy się wydaniem decyzji.
 
Potrzebne dokumenty:
Wniosek osób uprawnionych, w którym należy określić:
- dane wszystkich stron uprawnionych z adresami do korespondencji
- oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz wg ksiąg wieczystych,
- podpisy wszystkich uprawnionych.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę,
- w przypadku zstępnych postanowienie o nabyciu spadku.
 
Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.
 
Czas rozpatrywania sprawy:
Według obowiązujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Tryb odwoławczy:
1) Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2) Odwołanie można złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno 
 
Informacje dodatkowe:
Z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki w przedmiotowym postępowaniu może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej , który po śmierci tej osoby faktycznie włada daną nieruchomością.
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 11:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-09-19 15:32:54)