Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne: gminne, wojewódzkie, krajowe, w wyniku podziału nieruchomości

KARTA USŁUGI
 
Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne: gminne,  wojewódzkie, krajowe, w wyniku podziału nieruchomości
 
Podstawa prawna:
1. Art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Sprawa kończy się wydaniem decyzji.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego - w którym należy określić:
- oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz wg ksiąg wieczystych,
- podpisy wszystkich uprawnionych.
 
Do wniosku należy dołączyć:
Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości na dzień uprawomocnienia się decyzji o podziale. 
1) Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału oraz mapa z projektowanym podziałem nieruchomości dokonanym na wniosek właściciela na podstawie, której przedmiotowy grunt został wydzielony pod drogę publiczną. 
2) Dokumenty potwierdzające brak porozumienia stron co do wysokości odszkodowania.
3) W przypadku spadkobierców postanowienie o nabyciu spadku.
  
Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.
 
Czas rozpatrywania sprawy:
Według obowiązujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Tryb odwoławczy:
1) Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2) Odwołanie można złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno 
 
Informacje dodatkowe:
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 11:28:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-09-19 15:35:29)