Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 
KARTA USŁUGI
 
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 
Podstawa prawna:
Art. 77-88 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14,05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wypowiedzenie na piśmie dotychczasowej opłaty i przesłanie równocześnie oferty przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 
Wymagane dokumenty:
W przypadku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dokonywanej na wniosek użytkownika wieczystego pismo:
- określające oznaczenie nieruchomości gruntowej według ewidencji gruntów i budynków oraz według księgi wieczystej
- udokumentowanie, że istnieją przesłanki do aktualizacji.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Czas rozpatrywania sprawy:
Według przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo złożenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (Warszawa, ul. Kielecka 44) wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. W wypadku nie złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie strony wiąże nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu.
 
Dodatkowe informacje:
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana jeżeli ulegnie zmianie wartość tej nieruchomości. Aktualizacji opłaty dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego, jednak nie częściej niż raz na 3 lata. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Wartość gruntu określa rzeczoznawca majątkowy.
Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 11:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-09-19 15:37:55)