Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez nieruchomości Skarbu Państwa sieci uzbrojenia terenu, ustanawianie służebności

 
KARTA USŁUGI
 
Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez nieruchomości Skarbu Państwa sieci uzbrojenia terenu, ustanawianie służebności 
 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Akt notarialny, Umowa lub odpowiedź w formie pisma. 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez nieruchomości Skarbu Państwa sieci uzbrojenia terenu. We wniosku należy szczegółowo określić, przez które nieruchomości będzie prowadzona inwestycja, podając numery działek ewidencyjnych i numery obrębów.
2. Odbitka z mapy zasadniczej z wkreśloną lokalizacją planowanej inwestycji oraz granicami wnioskowanego terenu, dokładną powierzchnię niezbędną do ustanowienia służebności . Odbitkę z mapy można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 20.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przez datą złożenia wniosku.
4. Pełnomocnictwo w przypadku złożenia wniosku przez inwestora 
 
Opłaty:
Brak
 
Czas załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia.
 
Tryb odwoławczy:
Brak 
 
Dodatkowe informacje:
W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki inwestycji. Organ może również zastrzec wykonanie inwestycji w sposób umożliwiający podłączenie do sieci obiektu będącego własnością Skarbu Państwa.
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.
 

 

Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 12:12:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-09-14 15:23:59)