Wpis do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176), Ustawa z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 r. poz. 210), Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996), Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

II. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Biuro Promocji
tel. 22 756 61 91
Godziny pracy: poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

III. Sposób załatwienia sprawy
Po złożeniu organ rozpatruje wniosek. W przypadku niestwierdzenia uchybień Starosta wydaje decyzję o wpisie do ewidencji. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu w tym przypadku liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

IV. Wymagane dokumenty
- wniosek o wpis do rejestru (ikonka worda wniosek do pobrania),
- statut stowarzyszenia,
- lista członków założycieli zawierająca dokładne dane: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, daty i miejsca urodzenia, numery pesel oraz własnoręczne podpisy (co najmniej 7 osób),
- protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami.

V. Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz. 
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

VI. Czas załatwienia sprawy
30 dni

VII. Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 22 756 61 91.
 

Najważniejsze informacje przydatne przy tworzeniu i prowadzeniu stowarzyszenia sportowego - poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe

 

Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-03-15 10:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-01-15 13:57:50)