Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 25 lat zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę na okres 25 lat zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4, gm. Piaseczno, woj. Mazowieckie.

Dane dotyczące przedmiotu dzierżawy

Przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego na mocy Decyzji nr 32/P/00 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.02.2000r, stanowi wg ewidencji gruntów i budynków działki nr nr 18/3; 18/4; 18/6; 19/12; 19/13; 19/14; 19/15; 19/16; 33/14, z obrębu 18 o łącznej powierzchni 6412 m2.

Opis i powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przemysłowych miasta Piaseczna, około 700 m na wschód od skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Gen. Okulickiego i około 150 m na południe od ul. Okulickiego.

Nieruchomość zabudowana jest:

 1. budynkiem biurowym, murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 167,21 m2 (5 pokoi biurowych, przedsionek, korytarz, przedpokój przy sekretariacie, gabinet, sekretariat, przedpokój wewnętrzny, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne/kuchnia, archiwum, sanitariaty. Budynek z lat 70-tych.

 2. budynkiem garażowym 3-segmentowym o pow. użytkowej 157,32 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji metalowej, ścianach zewnętrznych bocznych z pustaka, frontowej i tylnej z blachy trapezowej.

 3. ogrodzeniem z blachy falistej i elementami metalowymi; od frontu brak.

 4. W południowo – wschodniej części nieruchomości zakopane są dwa zbiorniki d. stacji paliwowej po 25.000 litrów każdy.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest do zagospodarowania pod zabudowę przemysłowo - składową i usługową ( C7 P, S, U).

Dane dotyczące terminu i miejsca przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2009r. w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz z projektem umowy dzierżawy

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą do czasu zawarcia umowy ze zwycięzcą przetargu, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia otwarcia oferty.

2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 1000,00 zł

Warunkiem przystapienia do przetargu jest:

 1. wniesienie najpóźniej do dnia 3 lipca 2009r. wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,

 2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

3. złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

65.573,77 zł netto rocznie tj. 80.000,00 zł brutto,

Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989. Wadium zastanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustlonej ceny czynszu dzierżawnego. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Dane dotyczace przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 9 lipca 2009r. o godz. 10 w sali nr 112. na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14.

 2. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

 3. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę najkorzystniejszą tj. najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego.

Informacje dotyczące czynszu dzierżawnego:

 1. Czynsz dzierżawny będzie wnoszony za każdy rok z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Czynsz za rok 2009 zapłacić należy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Wysokość czynszu za rok 2009 zostanie ustalona proporcjonalnie do ustalonego czynszu rocznego.

 2. Cena czynszu zwiększana będzie corocznie, począwszy od opłat za rok 2010, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Projekt umowy dzierżawy stanowi integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia, zapisy umowy nie podlegają negocjacji.

Umowa dzierżawy

Zarząd może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym przy ul.Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 lub pod nr tel. (22) 756 61 38.

Z przedmiotem dzierżawy można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, pod nr tel. (22) 756 24 80 – 82.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-06-08 14:58:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-06-08 15:08:18)