Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonej przy ul. Ks. Sajny 4 w Górze Kalwarii

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonej przy ul. Ks. Sajny 4, w Górze Kalwarii , woj. Mazowieckie.

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży

Przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego jest uregulowana w księdze wieczystej nr KW WA5M/00425624/7, stanowi wg ewidencji gruntów i budynków działkę nr 25/1 w obrębie 1-02, o powierzchni 0,3552 ha.

Opis i powierzchnia nieruchomości:

1. Nieruchomość lokalizowana jest na terenach zurbanizowanych miasta Góra Kalwaria, w strefie centralnej miasta przy ul. Ks. Sajny 4. W pobliżu znajduje się komunikacja autobusowa PKS – dworzec w odległości ok. 200 m, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – w odległości ok. 200 m.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, obecnie nieeksploatowanym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 576,97 m2 (pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, kotłownia, magazyn). Budynek z lat 30-tych ubiegłego wieku, utrzymany w należytym stanie technicznym.

2. Nieruchomość nie jest obciążona długami i ciężarami na rzecz osób trzecich, ograniczeniami w rozporządzaniu, prawami rzeczowymi ograniczonymi, w tym hipotekami, zobowiązaniami i zaległościami podatkowymi na rzecz Skarbu Państwa, Gminy lub ZUS, do których stosuje się przepisy ustawy ordynacja podatkowa. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem żadnych umów przedwstępnych lub zobowiązujących do przeniesienia jej własności na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące własności lub posiadania tej nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest jako tereny zabudowy usług, oświaty i kultury lub innych usług publicznych B1U/Uo.

Dane dotyczące terminu i miejsca przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 22.09. 2009r.

w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie ( sala nr 112)

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu - w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą do czasu zawarcia umowy sprzedaży ze zwycięzcą przetargu, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia złożenia oferty.

2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 20 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wniesienie najpóźniej do dnia 16.09.2009r. wadium w wysokości 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w pieniądzu i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

  3. złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 900 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989. Wadium zastanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży– wadium nie zostanie zwrócone.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

Dane dotyczące przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się dnia 22.09.2009 r. o godz. 10.00 w sali nr 112 na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14.

  2. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

  3. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę najkorzystniejszą ofertę tj. najwyższą wysokość kwoty nabycia.

Zarząd może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.

Notarialna umowa sprzedaży zostanie podpisana w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 lub pod nr tel. (22) 756 61 38.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-07-24 09:21:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-07-31 10:46:27)