Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we wsi Józefosław, gm. Piaseczno

STAROSTA PIASECZYŃSKI

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we wsi Józefosław, gm. Piaseczno, woj. mazowieckie, stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków działkę nr 127/3 w obrębie Józefosław, o powierzchni 0,1344 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M / 00250143 / 3.

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży

 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części miejscowości Józefosław, w rejonie ulicy Wilanowskiej i Geodetów, przy granicy administracyjnej z miastem Piaseczno. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości urządzono od lokalnej drogi gruntowej, prostopadłej do ulicy Wilanowskiej.

 2. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowo – handlowo – magazynowej oraz liczne tereny niezabudowane.

 3. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, otoczona terenami nowopowstających inwestycji. Ma regularny kształt prostokąta.

 4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem (D7-UR/M) przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemiosła, handlu i gastronomii, a także składów, zakładów drobnej wytwórczości i innych usług. Dopuszcza się lokalizację usług publicznych, obiekty mieszkalne wbudowane lub towarzyszące usługom, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji (w tym parkingów), zieleni urządzonej. Zachodni fragment działki znajduje się w strefie uciążliwości od linii wysokiego napięcia.

Warunki przystąpienia do przetargu

Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu należy okazać:

 1. oryginał dowodu wpłaty wadium,

 2. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,

 3. w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,

 4. w przypadku osób prawnych-aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

Informacje ogólne

 1. Przetarg odbędzie się dnia 10.12.2009r. o godz. 10.00 w sali nr 112 na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 720 000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

 3. Ceną sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 22%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

 4. Wadium wynosi 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

 5. Najpóźniej do dnia 03.12.2009r. należy wnieść wadium w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

 6. Wadium zastanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży– wadium nie zostanie zwrócone.

 7. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

 8. Starosta Piaseczyński może odwołać przetarg z uzasadnionych przyczyn, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Starosta Piaseczyński

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-10-07 15:50:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-10-07 15:52:40)