Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat zabudowanej nieruchomości w Zalesiu Górnym

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 9 LUTEGO 2011r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 
ogłasza, co następuje:

 
I.
Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres 3 lat zabudowana nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działki nr nr:
1) 12 i 1778 o łącznej powierzchni 18,3272 ha, będące własnością Powiatu Piaseczyńskiego, położone w Zalesiu Górnym gm. Piaseczno,
2) 11 i 416 o ogólnej pow. 31,15 ha, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Chojnów, dzierżawione przez Powiat Piaseczyński od Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Chojnów, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16 czerwca 2004r,
opisane dokładnie w wykazie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, przeznaczone do zagospodarowania zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
II.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 10 LUTEGO 2011 r. do dnia 2 MARCA 2011 r.


wordWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-02-09 15:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-02-09 15:59:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki