☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniej oferty - świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, 2011-02-11

DPS/ZP/A-G-3421/2/ /2011

 

 

 
OGŁOSZENIE

 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G-3421/2/2011
Nazwa zadania: Świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 
Przedsiębiorstwo Usługowe
KERIM”
Ul. Sandomierska 14A
26-611 Radom

 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca korzystną cenę.

 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-02-18.

 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres
Ilość pkt.
w kryterium cena
1.
Przedsiębiorstwo Usługowe
KERIM”
ul. Sandomierska 14 A
26-611 Radom
100 pkt.
2.
SECURITYPOL” Sp. z o.o.
Ul. J. Pawła II 24 l. 11
05-500 Piaseczno
Wykluczono
3.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
WALOR”
Ul. Patriotów 212
04-804 Warszawa
82,47 pkt.
4.
OMEGA OCHRONA” Sp. z o.o.
Ul. Czeska 22A
03-902 Warszawa
97,08 pkt.
5.
Agencja Ochrony „JUWENTUS”
Ul. Poloneza 91
02-826 Warszawa
82,08 pkt.


 

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

 

 
W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

 

Lp.
Nazwa wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia
Uzasadnienie prawne wykluczenia
1.
SECURITYPOL” Sp. z o.o.
Ul. J. Pawła II 24 l. 11
05-500 Piaseczno
Wykonawca nie spełnia wymagań dotyczących Świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii- brak referencji w zakresie wykonywania usługi ochrony w placówkach, przeznaczonych na całodobowy pobyt osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 
art. 24 ust.2 pkt.4,

 


 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 92 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu w/w oferty.

 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-02-11 15:18:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-02-11 15:19:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799