Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy pieczywa i różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

Góra Kalwaria dnia 16.03.2011r.

DPS/ZP/A-G.3421/4/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/4/2011.
Nazwa zadania: dostawy pieczywa i różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
zadanie nr 1 – dostawy pieczywa
 
Piekarnia
Zbigniew Bugno
ul. Marianki 10
05-530 Góra Kalwaria
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najniższą cenę.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.03.2011r..
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
Zadanie nr 2 - dostawy różnych artykułów spożywczych
 
Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy

 
Nr zadania

 
Cena brutto
Liczba pkt
w kryterium cena

 
1.
Hurtownia BB Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

 
2

 
266 676,22 zł

 
-

 
2.
Przedsięb. Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
ul. Żołnierska 20a
62-100 Kalisz

 
2

 
261 672,79 zł

 
-

 
3.
Piekarnia „STAROPOLSKA” Ryszard Krawczyk
ul. Warsztatowa 9
05-400 Otwock

 
1

 
166 440,00 zł

 
66,01

 
4.
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
ul. Pijarska 10
05-530 Góra Kalwaria

 
1

 
139 155,00 zł

 
78,95

 
5.
Piekarnia Zbigniew Bugno
ul. Marianki 10
05-530 Góra Kalwaria

 
1

 
109 865,00 zł

 
100,00

 
6.
Piekarnia Kasieńka” Marek Sobiecki
ul. Willowa 5
05-532 Baniocha

 
1

 
176 460,00 zł

 
62,26

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-03-22 10:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-03-22 10:23:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki