Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wycinka i pielęgnacja drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego

Piaseczno: Wycinka i pielęgnacja drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego
Numer ogłoszenia: 60362 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36792 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka i pielęgnacja drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego. Wycinka i pielęgnacja drzew zakłada. Wycinka i karczowanie samosiewów wraz z wywozem urobku - dotyczy drzew i krzewów w wieku nie przekraczającym 5 lat. Wycinka drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu wraz z wywozem urobku. Wycinka drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu wraz z wywozem urobku przy użyciu własnego podnośnika ( cięcia realizowane w rejonie sieci energetycznych ). Usuwanie karp wraz z wywozem i utylizacją. Interwencyjne prace przy drzewach obejmujące usuwanie suszu, cięcia korekcyjne oraz wywóz urobku dla drzew. Frezowanie karp 10 cm poniżej poziomu drogi...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.21.13.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • MAR PIL S.C. Adam Pastor, Marek Pawlik, Robert Woźniak, Wołyńce 54, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 1400,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4402,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-04-01 10:52:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-04-01 10:54:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki