Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowej nN-0,4 kV, Baniocha, gm. Góra Kalwaria

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Dotyczy:

Wniosek z dnia:
14.04.2011r.
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Oddział Warszawa
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa
Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego:
budowa linii kablowej nN-0,4 kV i przyłączy kablowych nN-0,4kV
ze złączami kablowymi ZK-1/GTR-2/SL-2
Adres inwestycji:
działka nr 110/11, 109/22, Baniocha, gm. Góra Kalwaria

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późń. zm. )
zawiadamiam,

 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia nabudowę linii kablowej nN-0,4 kV i przyłączy kablowych nN-0,4kV ze złączami kablowymi ZK-1/GTR-2/SL-2na terenie działek o nr ew.: 110/11, 109/22, w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria.

 
Jednocześnie wyjaśniam, że strony mogą w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się w Referacie Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w  Górze Kalwarii, ul. 3-go Maja 10 (pokój Nr 16–pon. 800–1700, piątek 800 –1500, wtorek i czwartek 800–1200) z dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie.
Ponadto informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-08 13:49:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-08 13:51:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki