Zmiana SIWZ - remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa Nr 2863W

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343- B.F.-31/ 1558/ 2011
Piaseczno, dn. 2011-06-15


DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „Remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie – Jeziornie).”

Sprawa numer 07/KDM/2011

Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Część I –instrukcja dla wykonawców

- punkt 7 ppkt 7.6 otrzymuje następujące brzmienie:
7.6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 22.06.2011r. godz. 10:00
- punkt 7 ppkt 7.7 otrzymuje następujące brzmienie:
7.7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 22.06.2011r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.
- punkt 9 ppkt 9.1 otrzymuje następujące brzmienie:
9.1. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 najpóźniej w dniu 22.06.2011 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno
Oferta w przetargu nieograniczonym: na „Remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie – Jeziornie).”
Nie otwierać przed dniem 22.06.2011 r. do godz. 10:15
- punkt 10 ppkt 10. otrzymuje następujące brzmienie:
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2011r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 8.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-15 11:31:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-15 11:34:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki