Sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego - ul. Piasta 22 w Konstancinie-Jeziornie

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego,
położonej w Konstancinie - Jeziornie

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona przy ul. Piasta 22 w Konstancinie – Jeziornie, będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiąca działkę ew. nr 14/1, z obrębu 03-14 m. Konstancin - Jeziorna, o pow. 3293 m2.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 31 stycznia 2011r. do dnia 21 lutego 2011r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest ogrodzona, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 320,20m2, częściowo podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Zgodnie z zapisami w studium działka zlokalizowana jest na obszarze 1Ua – strefa urbanizacji, teren dzielnicy uzdrowiskowej w granicach A, B1(z) i B1 (w) ochrony uzdrowiska. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje sie na terenie zabudowy usług pomocy społecznej, zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2011r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 40.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. wniesienie najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2011r. wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.500.000,00 zł

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 lub pod nr tel. (22) 756 61 38.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-21 08:46:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-21 08:50:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki