☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa Nr 2863W

Numer ogłoszenia: 202246 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 201160 - 2011 data 15.07.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), fax. 22 756 24 80.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
 • W ogłoszeniu jest: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 198687,20 Oferta z najniższą ceną: 243443,01 / Oferta z najwyższą ceną: 198687,20 Waluta: PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 198687,20 Oferta z najniższą ceną: 198687,20/ Oferta z najwyższą ceną: 243443,01 Waluta: PLN..
II.2) Tekst, który należy dodać:
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.6).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 198687,20 Oferta z najniższą ceną: 198687,20 / Oferta z najwyższą ceną: 243443,01 Waluta: PLN..


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143052 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie - Jeziornie).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie - Jeziornie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania, ilości robót zamieszczone w przedmiarze z zastrzeżeniem, że stanowią materiał pomocniczy).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.31.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Fal-Bruk B.B.Z. Falenta S.J., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 259411,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 198687,20
 • Oferta z najniższą ceną: 243443,01 / Oferta z najwyższą ceną: 198687,20
 • Waluta: PLN.

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 201160 - 2011 data 15.07.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), fax. 22 756 24 80.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
 • W ogłoszeniu jest: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 198687,20 Oferta z najniższą ceną: 243443,01 / Oferta z najwyższą ceną: 198687,20 Waluta: PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 198687,20 Oferta z najniższą ceną: 198687,20/ Oferta z najwyższą ceną: 243443,01 Waluta: PLN..
II.2) Tekst, który należy dodać:
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.6).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 198687,20 Oferta z najniższą ceną: 198687,20 / Oferta z najwyższą ceną: 243443,01 Waluta: PLN..
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-07-15 13:27:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-07-15 14:03:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467