Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80Piaseczno 02-08-2011
KDM.343- B.F.- 60 / 2024 /2011
10/KDM/2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70została wybrana oferta wykonawcy:
POLDIM Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
POLDIM Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów

 
100 pkt


 
Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-02 14:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-02 14:46:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki