Zmiana treści SIWZ - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343- B.F.- 62/ 2050 / 2011

Piaseczno, dn. 2011-08-04

 
DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego.”
 
Sprawa numer 13/KDM/2011

 
Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
 
Część I –instrukcja dla wykonawców
 
- punkt 7 ppkt 7.6 otrzymuje następujące brzmienie:
7.6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 09.08.2011r. godz. 10:00
 
- punkt 7 ppkt 7.7 otrzymuje następujące brzmienie:
7.7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do
dnia 09.08.2011r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.
- punkt 9 ppkt 9.1 otrzymuje następujące brzmienie:
9.1. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 najpóźniej w dniu 09.08.2011 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno
Oferta w przetargu nieograniczonym:na „Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego.”
 
Nie otwierać przed dniem 09.08.2011 r. do godz. 10:15
- punkt 10 ppkt 10. otrzymuje następujące brzmienie:
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.08.2011r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 8.
 
- punkt 12 ppkt 12.5 otrzymuje następujące brzmienie:
12.5.Przyjmując zmienność cen jednostkowych netto, ocenie oferty będzie podlegać suma wartości brutto dostawy wg cen jednostkowych odpowiednich produktówPKN ORLEN  S.A. podanych na dzień 09 sierpnia2011 r. i wartości różnicy brutto podanej przez Wykonawcę w tabeli nr 2 w wierszu „RAZEM”.
 
- punkt 12 ppkt 12.10 otrzymuje następujące brzmienie:
12.10.W dokumentacji przetargowej oraz w ogłoszeniach o rozstrzygnięciu postępowania zostanie podana suma wartości brutto dostawy wg cen jednostkowych odpowiednich produktów PKN ORLEN S.A. podanych na dzień 09 sierpnia2011 r. i wartości różnicy brutto podanej przez Wykonawcę w tabeli nr 2 w wierszu „RAZEM”
 
- punkt 12 ppkt 12.13 otrzymuje następujące brzmienie:
12.13.Za cenę oferty przyjmuje się wielkość stanowiącą sumę wartości brutto dostawy wg cen jednostkowych odpowiednich produktówPKN ORLEN S.A. podanych na 09 sierpnia2011 r. i wartości różnicy brutto wyliczoną i podaną przez Wykonawcę w cz. oferta zasadnicza w tabeli nr 2, w kolumnie 9, w polu odpowiadającym pozycji "RAZEM"

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-04 09:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-04 09:54:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki