Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych

Piaseczno: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych
Numer ogłoszenia: 253858 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208178 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy grysów bazaltowych w ilościach: Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 8/16 - 150 ton Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 5/8 - 350ton Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami. Zamawiającego, do dnia 16-08- 2011 roku. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.30-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAW-TRANS Sławomir Podstawka, Kostomłoty Drugie 45A, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 54850,00
  • Oferta z najniższą ceną: 54850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64500,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-22 15:47:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-22 15:48:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki