Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie

 

Piaseczno: Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie
Numer ogłoszenia: 254212 - 2011; data zamieszczenia: 23.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210726 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania, ilości robót zamieszczone w przedmiarze z zastrzeżeniem, że stanowią materiał pomocniczy)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.22.11.00-3, 45.22.11.11-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • INTOP Warszawa Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2939238,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 1703243,16
  • Oferta z najniższą ceną: 1703243,16 / Oferta z najwyższą ceną: 1972702,70
  • Waluta: PLN.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-23 14:25:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-23 14:27:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki