Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70

 

Piaseczno: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70.
Numer ogłoszenia: 264192 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208394 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy asfaltu drogowego 50/70 w ilości 28 ton , zgodnego z normą PN-EN-12591:2009 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami. Zamawiającego, do 16.08.2011 roku. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • POLDIM S.A., ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 56280,00
  • Oferta z najniższą ceną: 56280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56280,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-30 15:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-30 15:15:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki