Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego

Piaseczno: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 264242 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220806 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa paliw płynnych w okresie od dnia podpisania umowy do 19.08.2011r., w następującego rodzaju i ilości: Olej opałowy Lekki - L1 17 m3 PN-C-96024 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Handlowow Usługowe ŻAR Arkadiusz Soczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 50065,00
  • Oferta z najniższą ceną: 50065,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50065,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-30 15:31:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-30 15:32:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki