Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343.BF- 102 / 2625/ 2011
Piaseczno 13.09.2011
17/KDM/2011

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych – mączki wapiennej” wpłynęła oferta od wykonawcy:

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
DAMO Sp. z o.o.
ul. Małyszce 2d/2e
99-400 Łowicz

 
100 pkt

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznychunieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-13 12:00:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-13 12:07:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki