Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82

fax. (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.- 103 / 2638 /2011
Piaseczno 13-09-2011
15/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70została wybrana oferta wykonawcy:
 
POLDIM Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów
 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
POLDIM Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów

 
100 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-14 08:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-14 08:45:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki