Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej

Piaseczno: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej
Numer ogłoszenia: 337184 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288580 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej w ilości 300 ton, zgodnego z normą PN-EN 13043:2004 Kod CPV: 44921000-2 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, do 14.11.2011 roku. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.92.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • ELEKTROWAP sp. z o.o. w Koninie, ul. Przemysłowa 85 skr. pocztowa 133, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 35100,00
  • Oferta z najniższą ceną: 35100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35100,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-18 14:15:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-18 14:16:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki