Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem

Piaseczno: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem.
Numer ogłoszenia: 346924 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315854 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 600 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Spółdzielnia Usług Rolniczych w Starych Babicach, ul. Wieruchowska 1, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 150000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 150000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 171000,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-25 10:07:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-25 10:08:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki