Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Powiat Piaseczyński - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343.BF- 137 / 3655 / 2011 Piaseczno 13.12.2011
24/KDM/2011
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Powiat Piaseczyński – Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie”

 
Część I zamówienia – została UNIEWAŻNIONA zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
Część II zamówienia - zostaławybrana oferta wykonawcy:
CONCORDIA POLSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH
ul. Sienna 93/4
00-815 Warszawa.

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Część I
Część II
1
Polski Związek Motorowy
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group
Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Żytnia 18 lok. H
01-014 Warszawa.

 
100 pkt

 
-----
2
CONCORDIA POLSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
ul. Sienna 93/4
00-815 Warszawa

 

 
79,78 pkt

 

 

 
100 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Beata Flint - Zarząd Dróg Powiatowych
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-14 08:40:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-15 09:43:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki