Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego do umowy nr 14/KDM/2011 z dnia 12.08.2011r., zgodnie z projektem zamiennym i przedmiarem do projektu odwodnienia mostu przez rzekę Tarczynkę

Piaseczno: Zamówienia uzupełniającego do umowy nr 14/KDM/2011 z dnia 12.08.2011r., zgodnie z projektem zamiennym i przedmiarem do projektu odwodnienia mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w miejscowości Tarczyn
Numer ogłoszenia: 429132 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienia uzupełniającego do umowy nr 14/KDM/2011 z dnia 12.08.2011r., zgodnie z projektem zamiennym i przedmiarem do projektu odwodnienia mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w miejscowości Tarczyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające do umowy nr 14/KDM/2011 z dnia 12.08.2011r, zgodnie z projektem zamiennym i przedmiarem do projektu odwodnienia mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w miejscowości Tarczyn.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.13.00-8, 45.11.21.00-6, 45.11.12.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • INTOP Warszawa Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161094,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 199623,41
 • Oferta z najniższą ceną: 199623,41 / Oferta z najwyższą ceną: 199623,41
 • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
 • 1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Zamówienie uzupełniające dotyczy tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe, ich udzielenie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ oraz są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowią nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Wytworzył:
Beata Flint - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-16 11:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-16 11:59:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki