☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Powiatu Piaseczyńskiego - Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.343…. / /2011 Piaseczno, 2011-12-20

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Powiatu Piaseczyńskiego– Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie.”

Sprawa numer: 25/KDM/2011

Pytania do SIWZ
 
Do Zamawiającego w dniu 19.12.2011r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp , przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.
 
Pytanie 1:
Proszę o podanie pełnej szkodowości za ostatnie 3 lata z wyszczegółowieniem wartości oraz ilości poszczególnych szkód z uwzględnieniem rezerw ubezpieczeniowych w podziale na ryzyka.
 
Odwowiedż:
Zamawiający załącza plik szkodowości za ostatnie 3 lata (do pobrania: plik nr 1, plik nr 2).
 
Pytanie 2:
Czy zamiawiający w ubezpieczeniu OC delikt z rozszerzeniem o OC dróg dopuszcza możliwość wprowadzenia 10% udziału własnego w szkodzie nie mniej niż 500zł.?
 
Odwowiedż:
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia możliwość w ubezpieczeniu OC delikt z rozszerzeniem o OC dróg 10% udziału własnego w szkodzie nie mniej niż 500zł.
 
Pytanie 3:
W SIWZ jest informacja o wprowadzeniu w ryzyku OC dróg franszyzy integralnej 300zł - czy zamawiajacy dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł?
 
Odwowiedż:
Zamawiający w dniu 15.12.2011r. wprowadził zmiany do SIWZ, które wprowadzają franszczyzę redukcyjna w wysokości 300 zł, link do zmian www.piaseczno.pl zakładka przetargi – ogłoszenia o przetargach, niniejsza zmiana jest dostępna pod adresem www.bip.piaseczno.pl
 
Pytanie 4:
Proszę o wprowadzenie do ubezpieczenia OC franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie rzeczowej bez względu na wspólną przyczynę.
 
Odwowiedż:
Zamawiający wprowadził w SIWZ następujący zapis:
Załącznik nr 3 – Program ubezpieczenia]:
- ppkt. III – Ryzyka podlegające ubezpieczeniu, A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej:
UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy każdej lokalizacji, w której Zamawiający prowadzi działalność.
 
UWAGA: Obligatoryjnie zniesiona zostaje franszyza intergralna i udział własny w ubezpieczeniu OC.
Franszyza redukcyjna 300 zł- w każdej szkodzie rzeczowej bez względu na wspólną przyczynę.
 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)
 
Czasowy zakres ochrony: dopuszcza się stosowanie przez Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC triggera act commited lub loss occurance, zgodnie z zapisami OWU Ubezpieczyciela.
 
Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia:200 000,00 zł
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową /zbieg roszczeń/) ponoszoną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty:
 • odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków (wypadek to zdarzenie powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych), oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wraz z rozszerzeniami opisanymi poniżej:
 • koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą,
  w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody,
 • koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela.
 • rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000,00 zł
 • rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu, oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy),
  • rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000,00 zł    
  • rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z prawem do regresu do podwykonawców,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000,00 zł

 
  • rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000,00 zł
   • rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000,00 zł
- rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników (łączna długość dróg Ubezpieczającego –345 km), w tym w szczególności:
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz chodników, wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni itp.),
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię, także rozlane ciecze itp.),
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leżących (lub spadających) na jezdni lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp.,
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp.,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego i poziomego,
 • odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwej jej pracy,
 • odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg , ulic i chodników prowadzonych przez zarządcę drogi,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców, a także wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych podczas prowadzenia robót drogowych,
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne.
Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone do 72 godzin.
Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń.
Franszyza redukcyjna: 300,00 zł, dla szkód rzeczowych i osobowych.
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 150 000,00 zł
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-20 15:40:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-21 08:29:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799