Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia uzupełniające polegające na wycince drzew

Piaseczno: Zamówienia uzupełniające polegające na wycince drzew.
Numer ogłoszenia: 438046 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienia uzupełniające polegające na wycince drzew..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienia uzupełniające polegające na wycince drzew zgodnie ze szczegółowym zleceniem Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.21.13.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • MAR PIL S.C. Adam Pastor, Marek Pawlik, Robert Woźniak, Wołyńce 54, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 1512,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1512,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1512,00
 • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
 • 1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Zamówienie uzupełniające dotyczy tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe, ich udzielenie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ oraz są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
Wytworzył:
Beata Flint - Zarząd Dróg Powiatowych
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-27 13:27:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-30 11:05:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki